آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

دریافت فایل مربوطه

نظر به اینکه هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهار محال وبختیاری انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را مطابق تقویم زمانبندی اعلامی در نظام نامه انتخابات هشتمین دوره برگزار خواهند نمود ، لذا بدینوسیله از کلیه علاقمندان حائز شرایط نامزدی دارای پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی در یکی از رشته های اصلی معماری ، عمران ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی ، شهرسازی ، ترافیک و نقشه برداری که واجد شرایط مندرج در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۵۹ آئین نامه اجرائی آن بشرح زیر بوده و علاقمند به عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند .
دعوت میشود با درست داشتن:
۱)    اصل و تصویر مصدق پروانه معتبر اشتغال به کار مهندسی .
۲)    اصل و تصویر مصدق کارت یا گواهی معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان .
۳)    اصل و تصویر مصدق مدارک تحصیلی در رشته اصلی (مبنای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی) .
۴)    اصل و تصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه .
۵)    اصل و تصویر مصدق کارت ملی .
۶)    دو قطعه عکس ۴*۳ .
۷)    تصویر مصدق نامه استعفاء و برگ پذیرش آن برای بازرسان ، اعضای شورای انتظامی و کارکنان سازمان استان اعم از دفتر مرکزی یا دفاتر نمایندگی تحت هر عنوان و سایر کارکنان موضوع جدول .....
۸)    گواهی عدم سوء پیشینه کیفری .
۹)    گواهی و عدم اعتیاد به مواد مخدر از آزمایشگاههای مورد تائید هیات اجرائی و دستگاه نظارت استان  .
از تاریخ ۶/۰۴/۱۳۹۷ الی ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ به محل هیات اجرائی انتخابات واقع در شهرکرد – سه راه شهرکیان – ساختمان شماره ۲ اداره کل راه و شهرسازی مراجعه و ثبت نام نمایند .
بدیهی است ، مدت فوق به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد و به درخواستهای ناقص یا درخواست هائی که پس از اتمام مدت مذکور و درخواستهایی که نامزد عضویت در هیات مدیره دارای شرایط لازم یا مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط یا رشته ها یا گروههایی است که اعضای آن کمتر از ۷ نفر موضوع تبصره ۱ ماده ۶۱ می باشد ، ترتیب اثر داده نمی شود و ثبت نامه فقط از اعضایی صورت خواهد گرفت که دارای مدرک تحصیلی در رشته های اصلی ساختمان حائز شرایط زیر باشند :

هیئت اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری یک انجمن در شهر شهرکرد می باشد

   نظرات