آگهی دعوت از داوطلبان نامزدی عضویت در هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره ...

آگهی دعوت از داوطلبان نامزدی عضویت در هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره ...

آگهی دعوت از داوطلبان نامزدی عضویت در هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر
نظر به اینکه هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را از ساعت ۸ الی ۱۷ روز پنجشنبه مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۷ در محل اداره کل راه وشهرسازی استان واقع در خیابان رئیسعلی دلواری برگزار خواهد نمود، لذا بدینوسیله از کلیه علاقمندان حائزشرایط نامزدی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در یکی از رشته های اصلی: معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک که واجد شرایط مندرج در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۵۹ آئین نامه اجرایی آن به شرح زیر بوده و علاقمند به عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند، دعوت می شود با در دست داشتن:

۱) اصل و تصویر مصدق پروانه معتبر اشتغال به کار مهندسی (دو سری)
۲) اصل و تصویر مصدق کارت یا گواهی معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (دو سری)
۳) اصل و تصویر مصدق مدرک تحصیلی در رشته اصلی(مبنای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی)(سه سری)
۴) اصل و تصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه (سه سری)
۵) اصل و تصویر مصدق کارت ملی (سه سری)
۶) سه قطعه عکس ۴*۳
۷) تصویر مصدق نامه استعفا و برگ پذیرش آن برای بازرسان/ اعضای شورای انتظامی و کارکنان سازمان استان اعم از دفتر مرکزی یا دفاتر نمایندگی تحت هر عنوان وسایر کارکنان موضوع بند ۶-ح فصل چهارم نظامنامه
۸) گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
۹) گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از آزمایشگاههای مورد تایید هیات اجرائی و دستگاه نظارت استان
۱۰) پوشه آبی رنگ
از تاریخ ۰۶/۰۴/۹۷ لغایت ۲۱/۰۴/۹۷ به محل هیات اجرایی انتخابات واقع در خیابان رئیسعلی دلواری- اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر- ساختمان شماره ۱ مراجعه و پس از تکمیل فرمهای مربوطه ثبت نام نمایند.
بدیهی است، مدت فوق به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد و به درخواستهای ناقص یا درخواست هایی که پس از اتمام مدت مذکور و درخواستهایی که داوطلب عضویت در هیات مدیره دارای مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط یا رشته ها یا گروه هایی است که اعضای آن کمتر از ۷ نفر موضوع تبصره ۱ ماده ۶۱ می باشد، ترتیب اثر داده نمی شود و ثبت نام فقط از اعضایی صورت خواهد گرفت که دارای مدرک تحصیلی در رشته های اصلی ساختمان و حائز شرایط نظامنامه باشند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

    اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات