جلسه مدیرکل راه و شهرسازی استان با پیمانکار راه روستایی قتلیش به پیربز در خصوص پیگیری پروژه پنجشنبه ۱۴ تیر ماه ۹۷

جلسه مدیرکل راه و شهرسازی استان با پیمانکار راه روستایی قتلیش به پیربز در خصوص پیگیری پروژه پنجشنبه ۱۴ تیر ماه ۹۷

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات