شرایط عضویت هفتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان

شرایط عضویت هفتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان

نظر به اینکه هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان، انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را از ساعت ۸ الی ۱۶ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۲در محل اداره راه وشهرسازی هرمزگان وسایر شهرستان ها برگزار خواهد نمود .لذا بدینوسیله از کلیه داوطلبان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در یکی از رشته های اصلی معماری، عمران ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی ، شهرسازی ، ترافیک و نقشه برداری که واجد شرایط مندرج در ماده۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۵۹ آئین نامه اجرایی آن بشرح زیر بوده وعلاقه مند به عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان هستند دعوت می شود با در دست داشتن :

۱- اصل و تصویر مصدق پروانه معتبر اشتغال به کار مهندسی

۲- اصل و تصویر مصدق کارت یا گواهی معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

۳- اصل و تصویر مصدق مدرک تحصیلی در رشته اصلی ( مبنای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی)

۴- اصل و تصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه

۵- اصل و تصویر مصدق کارت ملی

۶- دو قطعه عکس ۴*۳

۷- تصویر مصدق نامه استعفا وبرگ پذیرش آن برای بازرسان . اعضای شورای انتظامی وکارکنان سازمان استان اعم از دفتر مرکزی یا دفاتر نمایندگی تحت ر عنوان و سایر کارکنان موضوع جدول...

۸- گواهی عدم سوئ پیشینه کیفری

۹- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از آزمایشگاههای مورد تائید هیات اجرایی و دستگاه نظارت استان

از تاریخ ۹۷/۴/۶ الی ۹۷/۴/۲۰ به محل هیات اجرایی انتخابات واقع در شهر بندرعباس- اداره راه وشهرسازی، ساختمان شماره۱ ، واقع در بلوار امام خمینی جنب ناحیه انتظامی مراجعه و ثبت نام نمایند. بدیهی است مدت فوق به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد وبه درخواست های ناقص یا در خواست هائی که پس از اتمام مدت مذکور و در خواست هایی که داوطلب عضویت در هیات مدیره دارای مدرک تحصیل در رشته های مرتبط یا رشته ها یا گروهایی است که اعضای آن کمتر از ۷ نفر موضوع تبصره ۱ ماده ۶۱ می باشد ترتیب اثر داده نمی شود وثبت نام فقط از اعضایی صورت خواهد گرفت که دارای مدرک تحصیل در رشته های اصلی ساختمان می باشند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان

اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات