اطلاعیه مهم برای داوطلبان عضویت در هیات مدیره دارای پروانه صلاحیت در ۲رشته و بیشتر

اطلاعیه مهم " برای داوطلبان عضویت در هیات مدیره دارای پروانه صلاحیت در ۲رشته و بیشتر "

اشخاص دانش آموخته در دو رشته از رشته های اصلی هفتگانه ساختمان، در صورت دارا بودن شرایط لازم می توانند بصورت اختیاری در هر کدام از رشته های مندرج در روی پروانه اشتغال یا ظهر آن، داوطلب عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان شوند، مشروط به اینکه عضویت آنان در سازمان استان در آن رشته باشد.

در صورتی که عضویت شخص در سازمان استان در غیر از رشته اصلی مورد نظر وی (مندرج در ظهر پروانه اشتغال) برای عضویت در هیات مدیره باشد، باید عضویت خود را در سازمان استان به رشته مورد نظر تغییر دهد و اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است قبل از پایان مهلت ثبت نام با اعمال تغییرات زیر، پروانه جدید به نام وی صادر و تسلیم نماید:


الف) تغییر شماره عضویت سازمان استان در پروانه اشتغال و تغییر شماره پروانه اشتغال منطبق با رشته مورد نظر .
ب) تغییر رشته مندرج در روی پروانه اشتغال و ظهر آن.


" هیات اجرائی انتخابات"


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات