انتصاب سرپرست معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

انتصاب سرپرست معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران , در ابلاغ سرپرستی مهندس شهداد کاوه ارتقاء کیفی و کمی شبکه راههای اصلی , فرعی, منطقه ای و روستایی, تهیه طرح های راهسازی و بهسازی توسط مهندسان مشاور و نظارت بر آنها , نظارت بر ساخت و نگهداری ساختمانها و تاسیسات ذیربط و حصول اطمینان از رعایت معیارها و ضوابط تدوین شده در طراحی آنها و اهتمام ویژه برای اجرای مطلوب از اهم موارد بوده است. لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات