تعاملات سازنده در راستای ارتقاء ساختارسازمان نظام مهندسی ساختمان از مهمترین اهداف اجلاس است

تعاملات سازنده در راستای ارتقاء ساختارسازمان نظام مهندسی ساختمان از مهمترین اهداف اجلاس استعضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی اصفهان:

تعاملات سازنده در راستای ارتقاء ساختارسازمان نظاممهندسی ساختمان از مهمترین اهداف اجلاس است

«رویا سعیدی» عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی اصفهان بااظهارخشنودی از برگزاری سالانه اجلاس گفت: دراجلاس هیات عمومی تصمیمات جدیدی برایسازمان‌های نظام مهندسی اتخاذ می‌شود ومدیران می‌توانند در مورد تصمیمات جدید بحثوتبادل نظر کنند.

سعیدی با اشاره بر تاثیرچنین گردهمایی های بربهبود عملکردسازمان‌های نظام مهندسی گفت: امیدوارم با رفع مشکلات روند اجلاس‌ها نیز به روالسابق بازگردد. امیدواریم اجلاس بیست و یکم چنین فرصتی را در اختیارمان قرار دهد وبعد از این تعاملات سازنده ای در راستای ارتقاء ساختار این سازمان داشته باشیم .

سعیدی در ادامه اظهار کرد: اجلاس محلی برای تعامل اعضایسازمان است واز این نظر می‌توان آنرا به جلسه‌ای برای هم اندیشی توصیف کرد. هم‌اندیشیهمواره نتایج مثبتی به همراه دارد و از این نظر من امیدوارم اجلاس بیست و یکم نیزنتایج مثبتی در پی داشته باشد.

سعیدی با پر اهمیت توصیف کردن اجلاس بیست و یکم گفت: ضروریاست در اجلاس بیست و یکم بر خدمات مهندسی و سازمان نظام مهندسی در کشور ونیز برجایگاه و شان مهندسان تاکید شود.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات