رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی : بزرگترین دغدغه اعضاء اجرایی نشدن مفاد قطعنامه است

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی : بزرگترین دغدغه اعضاء اجرایی نشدن مفاد قطعنامه استرئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی ، یکی از چالشهای اجلاس های سازمان نظام مهندسی ساختمان را  اجرایی نشدن برخی مفاد قطعنامه ها دانست .

جعفر هاشم زاده در گفت وگو با روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمانکشور درباره قطعامه پایانی اجلاس بیست و یکم اظهار کرد: یکی از معضلات ما در ۲۱ دورهای که بنده در بیشتر آن حضور داشتم، عدم اجرایی شدن قطعنامه های صادر شده در هیات عمومیاست. باید در هیات عمومی  دوره های بعدی اجلاس  این چالش مورد بررسی قرار بگیر که چرا قطعنامه هااجرا

نمی شود.

وی افزود: این موضوع نشان می دهد بسیاری از معضلات جامعه مهندسی همچنان به قوت خود باقی است. هنگامی که موضوعیدر قطعنامه های مختلف تکرار می شود نشان می دهد که آن موضوع حل نشده است. البته باتوجه به سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی در اجلاس بیست و یکم، وزیر راه و شهرسازی و ریاستسازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، به نظر می رسد به حل مشکلات بین دستگاه های اجراییو سازمان های نظام مهندسی نزدیکتر شده ایم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی در ادامه به ارزیابیاجلاس بیست و یکم پرداخت و گفت: با توجه به فضای خاصی که امروز در کشور حاکم است ومشکلاتی که سازمان های نظام مهندسی با آن دست و پنجه نرم می کنند، اجلاس بیست و یکمدر این برهه زمانی موفق بود.

هاشم زاده بیان کرد: به نظرمی رسد با تشویق های ریاست مجلس شورای اسلامیو بحث هایی که درباره سازمان نظام مهندسی در مجلس مطرح است، این اجلاس در بخش های مختلفبه ویژه هیات اجرایی برگزاری هیات عمومی بسیار موفق عمل کرد. در هیات عمومی مصوب شدبه احتمال زیاد هیات عمومی فوق العاده نیز تشکیل شود .


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات