جلسه هماهنگی کمیته سیما و منظر شهری

جلسه هماهنگی کمیته سیما و منظر شهری

جلسه هماهنگی سیما و منظر شهری تعدادی از شهرستان های استان با حضور مدعوین و اعضای کمیته در محل اتاق جلسات اداره کل تشکیل گردید.
پس از ارائه مقدمه و توضیحات دبیرخانه مستقر در اداره کل در خصوص مصوبه سیما و منظر شهری، اعضای کمیته مصوبات دیگر مرتبط با معماری و طراحی شهری، صورتجلسات قبلی و تعدد شهرهای استان و لزوم پیگیری مصوبات در شهرستان ها موارد کلی زیر به تصویب اعضا رسید.
-پیگیری و برگزاری جلسات کمیته های ارتقا سیما و منظر شهری توسط روسای ادارات راه و شهرسازی شهرستان ها به عنوان نماینده دبیرخانه کمیته مستقر در اداره کل در ارتباط مستمر با دبیرخانه و هماهنگی با سایر دستگاه های متناظر عضو در جلسات
-انعکاس صورتجلسات شهرستان ها به دبیرخانه و پیگیری آنها
-اهتمام برای مستند سازی و کار کارشناسی بیشتر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات