بانک اطلاعات ژئوتکنیک کشور
به دنبال مشاوره و رایزنی های گسترده در سطح مدیران و مسئولین امور اجرائی و قانون گذاری کشور و همچنین دست اندرکاران امور ژئوتکنیک کشور، اعم از مجریان، مشاوران و پژوهشگران، پیشنهاد تشکیل بانک اطلاعات ژئوتکنیک ایران مطرح گردید.

مطالعات توجیهی تشکیل بانک در بخش ژئوتکنیک مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن سابق در سال ۱۳۸۱ انجام پذیرفت. طی این مطالعات علاوه بر بررسی فعالیت های مشابه جهانی ساختار سازمانی با توجه به سازو کار فعالیت های ژئوتکنیکی در کشور و نقش دست اندرکاران مختلف تبیین شد.

با توجه به نتایج مطالعات توجیهی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۲ با ابلاغ بخشنامه ای به شماره ۱۹۹۴۹۹/۱۰۱ به کلیه دستگاه های اجرایی و مهندسان مشاور زمینه ایجاد بانک اطلاعات را فراهم آورد و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن سابق را بعنوان پایگاه تشکیل بانک معرفی نمود.

به منظور مشاهده این بانک اطلاعاتی کلیک فرمایید:


بانک اطلاعات ژئوتکنیک کشور

لینک اصل خبر در سایت جامعه مهندسان مشاور ایران

    منبع خبر

    جامعه مهندسان مشاور ایران

    جامعه مهندسان مشاور ایران یک انجمن می باشد

      نظرات