بیانیه هیات اجرایی انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

بیانیه هیات اجرایی انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

.

به نام خدا

بیانیه

سازمان نظام مهندسی ساختمان با آغاز بکارهشتمین دوره هیئت مدیره در مهرماه ۱۳۹۷ پای در بیست و هشتمین سال

حیات خود می گذارد . حرفه مهندسی نوین کشور نزدیک به یک سوم از عمر ۹۰ ساله خود را با این سازمان گذرانده، با فراز و

فرودهای آن همراه بوده و توفیق و شکست های آن را با خوشحالی یا نگرانی تعقیب کرده، اما هیچگاه مقدرات خود را از

سرنوشت این سازمان جدا ندانسته است . اگر نظام مهندسی نبود هیچ تشکل بدیل دیگری قادر نبود تمام مهندسان را بدون

هرگونه تبعیض در مجامع و سایر تجمعات و مناسبت های حرفه ای گرد هم آورد تا آزادانه به بیان نظرات و ایده ها و پیشنهاد

های خود به پردازند و از برایند آراء آن ها برای ترسیم خطوط اصلی حرکت حرفه مهندسی به سمت آینده ای ارتقاء یافته تر

سود جوید و از این طریق علاوه بر والایش حرفه مهندسی به شتاب توسعه کشور بیفزاید . کارویژه اصلی سازمان نظام مهندسی

ساختمان، به مثابه سازمان تخصصی خود تنظیم گر،بهسازی مستمر استاندارد های کیفی حرفه مهندسی، جلوگیری از مداخله

اشخاص فاقد صلاحیت علمی، تخصصی یا اخلاقی در حرفه و دادن اطمینان و امنیت خاطر به مردم و دولت نسبت به درستی

خدمات مهندسی تخصصی ای که به آنان داده می شود، است . بقای حرفه مهندسی و بالندگی آن درگروی اعتماد ملت و

نمایندگانش در دولت و مجلس به درستکاری و صلاحیت فنی و علمی جامعه مهندسی است . تا مهندسی نه تواند به جامعه و

نمایندگانش اثبات کند که خدماتی که عرضه می کند از بهترین استاندارد های رایج در جهان توسعه یافته برخوردار است و تا

صداقت و اعتماد پذیری حداکثری خود را در عرصه عمل به اثبات نرساند، هیچ قانون،آئین نامه و شیوه نامه ای نمی تواند از

قلمروی حرفه ما نگاهبانی کند . البته مهندسان خوشنام کشور در این آزمون سربلند هستند . یکی از این آزمونگاه ها انتخاب

ارکان مدیریتی سازمان و حساس ترین آن ها انتخاب اعضای هیئت مدیره های سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان

ها است . مشارکت وسیع تر اعضای سازمان در انتخابات به انتخاب با صلاحیت تر ها کمک می کند و این امکان را به وجود می

آورد که منتخبان مهندسان را با تقریب قابل قبولی منتخب کل اعضاء فرض کرد . معیار های ما برای انتخاب نمایندگانمان در

هیئت مدیره در انتخابات مهرماه این پیام را به جامعه و دولت و گروه های ذی نفع متقاضی خدمات مهندسی می دهد که ما

چقدر برای حرفه خود احترام قائلیم، تا چه اندازه بالندگی سازمانمان برایمان مهم است و کسانی را که به عنوان سخنگوی

حرفه معرفی کرده ایم از چه ویژگی های برجسته ای برخوردارند، تا چه اندازه به تامین متوازن منافع جامعه و مهندسان پای

بندند و از چه درجه وثاقتی برخوردارند . ما به سازمانمان نیاز داریم و سازمان ما به ما . سازمان خود را دریابیم .

نیمه اول مهرماه سال جاری جلوه همبستگی مهندسان را توام با شور و متانت به نمایش بگذاریم .

هیات اجرایی انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران یک انجمن در شهر تهران می باشد

    نظرات