دیدار اعضای هیئت مدیره سازمان با آقای مهندس حمیدی زاده...

دیدار اعضای هیئت مدیره سازمان با آقای مهندس حمیدی زاده...

در تاریخ دوم مرداد ماه امسال اعصای هیئت مدیره سازمان با آقای مهندس حمیدی زاده سرپرست اداره اجرایی پروژه های ساختمانی و تاسیسات عمومی

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس و آقای مرشدی رییس حراست اداره کل جهت تبریک پست جدید آقای مهندس حمیدی زاده و پیگیری درخصوص

واگذاری یک قطعه زمین جهت سازمان دیدار کردند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس

    منبع خبر

    سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس

    سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس یک انجمن می باشد

      نظرات