آگهی مناقصه عمومی پروژه عمرانی

آگهی مناقصه عمومی پروژه عمرانی

آگهی مناقصه عمومی اجرای کف پوش بوستان محلی شهرک اندیشه و خیابان واقع در ضلع غربی شهربازی

شهرداری میانه درنظر دارد برابر بودجه مصوبه سال۱۳۹۷درنظر داردپروژه های  عمرانی ذیل را ازطریق آگهی مناقصه عمومی به شرکتهای  واجد شرایط واگذارنماید . واجدین شرایط میتوانند ازتاریخ انتشاراین آگهی به مدت۱۷روز نسبت به دریافت مدارک وشرایط مناقصه وارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند ضمناً ، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده وشهرداری میانه درهریک ازمراحل مناقصه حق رد یک یاکلیه پیشنهادها را داشته وشرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت/ح/(آخرین مهلت ارائه پیشنهادات ۹۷/۵/۲۵روز پنج شنبه)

اجرای کف پوش بوستان محلی شهرک اندیشه وخیابان واقع در ضلع غربی شهربازی بابرآورد اولیه ۱/۶۴۱/۷۵۰/۰۰۰ ریال

لینک اصل خبر در سایت شهرداری میانه

منبع خبر

شهرداری میانه

شهرداری میانه

شهرداری میانه یک شهرداری در شهر میانه می باشد

    نظرات