آگهی مزایده عمومی واگذاری دکه فلزی و غرفه تجاری پارک انقلاب

آگهی مزایده عمومی واگذاری دکه فلزی و غرفه تجاری پارک انقلاب

آگهی مزایده عمومی واگذاری دکه فلزی و غرفه تجاری پارک انقلاب

شهرداری میانه به استناد بند ۳ صورتجلسه شماره ۴۱ مورخه ۹۷/۴/۹ شورای محترم اسلامی شهرمیانه درنظر دارد نسبت به واگذاری (به صورت اجاره) دکه فلزی و غرفه تجاری  واقع درپارک انقلاب بمدت یک سال  باقیمت پایه ماهیانه ۸/۴۲۱/۰۰۰ ریال ازطریق آگهی مزایده عمومی به شرکت یا افراد  واجد شرایط اقدام نماید. شرکتها یا اشخاص واجد شرایط می توانند ازتاریخ انتشار این آگهی به مدت۱۷روز نسبت به دریافت مدارک وشرایط مزایده وارائه پیشنهاد قیمت به واحد مالی  شهرداری میانه مراجعه نمایند.ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده بوده وشهرداری میانه درهریک ازمراحل مزایده حق رد یک یاکلیه پیشنهادها را داشته وشرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت/ح/

(آخرین مهلت ارائه پیشنهادرات قیمت ۹۷/۵/۲۴ روز چهارشنبه)

لینک اصل خبر در سایت شهرداری میانه

منبع خبر

شهرداری میانه

شهرداری میانه

شهرداری میانه یک شهرداری در شهر میانه می باشد

    نظرات