ادامه روند ساخت کارخانه آسفالت جدید شهرداری+تصاویر

ادامه روند ساخت کارخانه آسفالت جدید شهرداری+تصاویر