آگهی مناقصه عمومی پخش مکانیزه آسفالت بلوار ۳۲ متری مصلی اشتهارد

شهرداری اشتهارد به استناد بند الف تبصره ۶ مصوبه شماره ۲۵ مورخ ۹۶/۱۲/۰۲ شورای اسلامی شهر اشتهارد در نظر دارد پروژه تهیه مصالح و اجرای عملیات عمرانی پخش مکانیزه آسفالت بلوار ۳۲ متری مصلی اشتهارد به مبلغ ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۳۰% نقدی و ۷۰% تهاتر با مودیان بدهکار به شهرداری اشتهارد) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
علاقمندان به شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری اشتهارد مراجعه نمایند.
- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ ۹۷/۰۵/۲۹ تا پایان وقت اداری ۹۷/۰۶/۱۷
- مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری مورخ ۹۷/۰۶/۱۷
- محل و ساعت بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۹۷/۰۶/۱۷ در دفتر شهردار اشتهارد
- مبلغ سپرده تضمین شرکت در مزایده مبلغ ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری اشتهارد یا واریز به حساب جاری ۰۱۰۷۱۰۱۷۸۳۰۰۷ نزد بانک ملی شعبه اشتهارد به نام شهرداری اشتهارد.
- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
- سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با برنده مناقصه نزد شهرداری باقی مانده و چنانچه به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده به نفع شهرداری ضبط خواهدگردید.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه و پیش نویس قرارداد مندرج است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اشتهارد

منبع خبر

شهرداری اشتهارد

شهرداری اشتهارد

شهرداری اشتهارد یک شهرداری در شهر اشتهارد می باشد

    نظرات