زنگ مهر ماه مهربانی ماه علم دانش در دبستان شهید شیرودی کوی سازمانی آمادگاه آبیک بدست مادر شهبو والا مقام علیرضا دلوی نواخته شد

زنگ مهر ماه مهربانی ماه علم دانش در دبستان شهید شیرودی کوی سازمانی آمادگاه آبیک بدست مادر شهبو والا مقام علیرضا دلوی نواخته شد

زنگ مهر ماه مهربانی ماه علم دانش در دبستان شهید شیرودی کوی سازمانی آمادگاه آبیک بدست مادر شهید والا مقام علیرضا دلوی نواخته شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری آبیک

    منبع خبر

    شهرداری آبیک

    شهرداری آبیک یک شهرداری در شهر آبیک می باشد

      نظرات