اعضای کمیسیون های مربوط به ادارات و شهرداری انتخاب شدند

اعضای کمیسیون های مربوط به ادارات و شهرداری انتخاب شدند

اعضای کمیسیون های مربوط به ادارات و شهرداری انتخاب شدند :
کمیسیون رسیدگی به اماکن مزاحم و مخالف بهداشت (بند ۲۰ ماده ۵۵ ): خانم مه سیما نصیری و آقایان ابراهیم برفچالانی و موسی زنجانخواه به اتفاق آرا انتخاب شدند.

کمیسیون رفع اختلاف عوارض نوسازی و عمران شهرداری (ماده ۷۷ قانون شهرداری): از میان خانم نصیری و آقای زنجانخواه، خانم مه سیما نصیری با ۴ رای انتخاب شدند.

کمیسیون تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری (در خصوص خانه های مجهول المالک): آقای برفچالانی به اتفاق آرا انتخاب شدند.

کمیسیون تحویل معاملات عمده شهرداری : ازمیان آقایان حیدری و برفچالانی، آقای هادی حیدری با ۴ رای انتخاب شدند.

کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلفات ساختمانی (بدوی ماده ۱۰۰) : از بین آقایان زنجانخواه و کریم بخش، آقای یاسر کریم بخش با ۴ رای انتخاب شدند.

کمیسیون تجدید نظر (تبصره ۱۰ قانون شهرداری) : آقایان احمدی فرد و شعبان جعفری کاندید شدند که از بین آن ها آقای جعفری با ۴ رای انتخاب شدند.

کمیسیون بدوی رسیدگی به ادعای تکفل مشمولان خدمت وظیفه عمومی : آقایان برفچالان و کریم بخش کاندید شدند که از میان آن ها آقای یاسر کریم بخش با ۴ رای انتخاب شدند.

کمیسیون تقویم املاک شهر (ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم): آقایان زنجانخواه، حیدری و شعبان جعفری به اتفاق آرا انتخاب شدند.

کمیسیون هیئت حل اختلافات مالیاتی: به اتفاق آرا آقای ابراهیم برفچالانی انتخاب شدند.

کمیسیون هیئت انضباطی رسیدگی به تخلفات تاکسی رانان: از میان آقایان زنجانخواه و جعفری، با ۴ رای آقای شعبان جعفری انتخاب شدند.

کمیسیون مناقصه از محل اعتبارات بودجه کشور : از میان آقایان برفچالانی و حیدری آقای هادی حیدری با ۴ رای انتخاب شدند.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر بندر انزلی

    منبع خبر

    شورای شهر بندر انزلی

    شورای شهر بندر انزلی یک شورای شهر در شهر بندرانزلی می باشد

      نظرات