دستگیری ۲۴شکارچی غیرمجاز درمازندران

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران،ماموران یگان حفاظت محیط زیست‌آمل درحین گشت و کنترل درمنطقه دشتسر‌ازیک شکارچی غیرمجاز یک قبضه سلاح شکاری کشف وضبط ودرادامه ماموریت یک رشته دام هوایی راجمع آوری کردند.
همچنین ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل درحین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی ازشکارچیان غیرمجاز ۵ قبضه سلاح شکاری کشف وضبط ودرادامه ۳ جایگاه استقرارشکارچیان برای برپایی دام هوایی تخریب شد.

درماموریت دیگرماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل درحین گشت زنی درمنطقه کوهستانی لاریجان ازشکارچیان غیرمجاز ۲ قبضه سلاح شکاری کشف وضبط کردند.

در بابل نیزماموران یگان حفاظت محیط زیست درحین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی شکارچیان غیرمجاز رابه همراه ۵ قبضه سلاح شکاری دستگیرکردند.

در ماموریت دیگر ماموران یگان حفاظت محیط زیست بابل(محیط بانی بندپی) درحین گشت وکنترل درمناطق کوهستانی ازشکارچیان غیرمجاز ۲ قبضه سلاح شکاری ولاشه ۴ قطعه کبک را کشف وضبط کردند.

در محمود آباد نیزماموران یگان حفاظت محیط زیستدرحین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی ازشکارچیان غیرمجاز ۵ قبضه سلاح شکاری ولاشه دوقطعه خوتکا راکشف وضبط کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست فریدونکنار درحین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی ازشکارچیان غیرمجاز ۳ قبضه سلاح شکاری ولاشه یک قطعه خوتکا راکشف وضبط کردند.

در ساری ماموران یگان حفاظت‌محیط زیست (محیط بانی هولار)درحین گشت وکنترل درمناطق کلیجانرستاق ازیک شکارچی غیرمجاز یک قبضه سلاح شکاری کشف وضبط کردند.

هر۲۴متخلف با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات