در خواست گروه تخصصی ترافیک برای پوشش این رشته در دوره آینده فعالیت هیئت مدیره استان ها

در خواست گروه تخصصی ترافیک برای پوشش این رشته در دوره آینده فعالیت هیئت مدیره استان ها


اعضای گروه تخصصی ترافیک در نشست اخیر خود در شورای مرکزی، به بررسی عواقب عدم حضور نمایندگان این رشته در فهرست کاندیداهای انتخابات هشتمین دوره هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان برخی استان ها پرداختند.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، در این جلسه ابراز امیدواری شد استان هایی که در هیئت مدیره آینده آنها نماینده ای از رشته ترافیک حضور ندارد به لحاظ حفظ حقوق صاحبان این رشته و بهره مندی ذینفعان از خدمات رشته ترافیک با وسعت نظر و رعایت وجدان فنی، از خبره ترین کارشناسان در گروه تخصصی ترافیک آن استان استفاده و زمینه گردش صحیح امور مربوط به ترافیک به موازات سایر رشته های تخصصی فراهم گردد.
گروه تخصصی ترافیک همچنین با حضور آقایان دکتر صفارزاده و دکتر محمدی نژاد، دو تن از خبرگان و پیشکسوتان ترافیک به جمع بندی نکات قانونی و فنی مربوط به این رشته پرداخت. به گفته دکتر شیران رئیس گروه تخصصی ترافیک، این گروه براساس نظر شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و ابلاغ شورای مرکزی سازمان، تا به حال در جلسات متعددی با استفاده از دیدگاه های بیش از ۵۰ نفر مهندسان و کارشناسان و خبرگان اهل فن و پیشکسوت، پتانسیل موجود در سطح کشور را به کار گرفته و مجموعه ای مشتمل بر تمام ابعاد رشته تخصصی ترافیک را در دست تدوین دارد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات