بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان از پروژه باند دوم بزرگراه سلطانیه - قیدار - کبودرآهنگ