ارائه مدلی به منظور بررسی و تحلیل روابط کارفرما و پیمانکارِ اجرای عملیات راهداری با توجه به روشهای ارائه خدمات راهداری: مطالعه موردی راهداری استان همدان

ارائه مدلی به منظور بررسی و تحلیل روابط کارفرما و پیمانکارِ اجرای عملیات راهداری با توجه به روشهای ارائه خدمات راهداری: مطالعه موردی راهداری استان همدان


حوزه های تحت پوشش: مهندسی راه و ترابری
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

روابط پیمانکار با کارفرما می تواند اثر مهمی در موفقیت پروژه داشته باشد. این موضوع در خدمات راهداری نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کمتر تحقیقی نگاهی به روابط پیمانکار با کارفرما در خدمات راهداری داشته است. این پژوهش با هدف ارائه مدلی به منظور بررسی و تحلیل روابط کارفرما و پیمانکارِ اجرای عملیات راهداری با توجه به روش های ارائه خدمات راهداری در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان انجام شد. روش های ارائه خدمات در نظر گرفته شده درون سازمانی و برون سپاری می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و به لحاظ زمانی، پژوهش مقطعی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر از مدیران اجرایی، مدیران پروژه، مدیرعامل شرکت های اجرای عملیات راهداری، کارشناسان و مهندسان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان و پیمانکاران این اداره کل می باشد. نمونه آماری از افراد فوق به روش در دسترس و به تعداد ۵۰ نفر انتخاب گردید که در این پژوهش حاضر بودند. ابزار تحلیل روابط کارفرما و پیمانکار اجرای عملیات راهداری پرسشنامه است که در این پرسشنامه تاثیر دوازده متغیر روی چهار شاخص بررسی می گردد. این چهار شاخص شامل اعتماد، رضایت، تعهد و کارتیمی می باشد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه خطی، ارائه ده مدل برای تعیین تاثیر متغیرهای دوازده گانه بر چهار شاخص فوق و همچنین تاثیر شاخص ها بر کیفیت روابط کارفرما و پیمانکار است. و نتایج آزمون های تحلیل واریانس، مقایسه زوج ها، مقایسه میانگین دو جامعه و لوین حاکی از آن بود نوع ارائه خدمات در پارامترهای اشاره شده اثر گذار است و برون سپاری باعث کاهش شاخص ها می گردد. باتوجه به گسترش برون سپاری، نتایج این تحقیق می تواند کمک شایانی به تصمیم گیری مدیران راهداری کشور نماید.
واژگان کلیدی: راهداری، برون سپاری، تحلیل روابط، خدمات راهداری

***

ارائه دهنده: آقای مهندس آرش آزادی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
استاد راهنما: آقای دکتر سید مهدی حسینیان، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت و ساخت
استاد ممتحن: آقای دکتر محمدرضا طهماسبی، دانشور رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
استاد ممتحن: آقای دکتر مرتضی حیدری مظفر، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش فتوگرامتری

لینک اصل خبر در سایت سیویلیکا

  منبع خبر

  سیویلیکا

  سیویلیکا

  ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

   نظرات