موضوع انتقال آب به استان در مرحله مطالعه قرار دارد

منبع خبر

اداره کل مدیریت بحران استان خراسان رضوی

اداره کل مدیریت بحران استان خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات