آگهی مزایده عمومی فروش واحد مسکونی (مرحله اول)

شهرداری جلفا در نظر دارد به استناد مجوز شورای  اسلامی محترم شهر جلفا ،  بند ۱ مصوبه مورخه ۹۷/۰۵/۰۴ تعداد یک باب واحد مسکونی در آپارتمان آقای الهویردی احمدپور واقع در جلفا- خیابان امام جعفر صادق روبروی دبیرستان شهید چمران واقع در طبقه سوم را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید .

ردیف متراژ واحد مسکونی قیمت پایه هر مترمربع قیمت کل به ریال آدرس
۱ ۱۰۰ مترمربع ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال آپارتمان آقای الهویردی احمدپور

 • پیشنهاد دهندگان بایستی برای هریک از واحدها مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان سپرده  و شرکت در مزایده  به حساب ۳۱۰۰۰۰۱۷۰۴۰۰۴  شهرداری  نزد بانک ملی واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند .
 • پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادات خود را تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه  مورخه  ۹۷/۰۷/۱۱ به صورت سربسته و با اخذ رسید به دفتر شهرداری تحویل نمایند .
 • پیشنهادات رسیده راس ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه مورخه ۹۷/۰۷/۱۲ با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است .
 • سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با نفر اول نگهداری و در صورت انصراف نفر اول ، قرارداد به ترتیب با نفرات بعدی انعقاد و سپرده افراد انصرافی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 • برندگان بایستی حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری جهت پرداخت وجه پیشنهادی به شهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند در غیر اینصورت به عنوان انصراف تلقی و سپرده آنان ضبط و با نفرات بعدی اقدام خواهد شد .
 • پیشنهاد دهندگان می توانند در اوقات اداری با هماهنگی شهرداری از واحدهای مسکونی بازدید نمایند.
 • به پیشنهادات مخدوش و مبهم و مشروط و خارج از چارچوب مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 • قید و درج نام و نام خانوادگی و شماره قطعه و تلفن داوطلب بصورت خوانا بر روی پاکت الزامی می باشد.
 • واحد مسکونی مورد نظر با امکانات آب، برق و گاز و بدون نصبیات و بدون پارکینگ می باشد و فعلاً بدون سند رسمی بوده که سند آن متعاقباً واگذار و هزینه نقل و انتقال در دفترخانه بر عهده برنده مزایده می باشد و در واقع با وضع موجود واگذار می شود.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

علی قهرمانی – سرپرست شهرداری جلفا

لینک اصل خبر در سایت شهرداری جلفا

منبع خبر

شهرداری جلفا

شهرداری جلفا

شهرداری جلفا یک شهرداری در شهر جلفا می باشد

  نظرات