آگهی مزایده عمومی فروش مغازه بصورت مالکیت (مرحله اول)

شهرداری جلفا در نظر د ارد به استناد مجوز  شورای  اسلامی محترم شهر جلفا ، بند ۲ مصوبه مورخه ۹۷/۰۶/۱۰ تعداد ۸ باب مغازه به شرح جدول ذیل واقع در طبقه بالای پاساژ شمس تبریزی ضلع جنوبی پارک شهر را از طریق مزایده عمومی بصورت مالکیت واگذار نماید .

ردیف شماره مغازه مساحت مغازه به مترمربع قیمت کل مغازه بر اساس قیمت پایه
۱ ۳ ۲۱/۲۸ ۶۲۱/۰۰۰/۰۰۰
۲ ۴ ۲۰/۹۲ ۶۱۰/۰۰۰/۰۰۰
۳ ۵ ۱۹/۷۷ ۶۰۱/۰۰۰/۰۰۰
۴ ۷ ۲۱/۲۲ ۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰
۵ ۱۵ ۱۸/۵۵ ۴۳۸/۰۰۰/۰۰۰
۶ ۱۶ ۲۱/۶۸ ۵۷۲/۰۰۰/۰۰۰
۷ ۱۷ ۲۱/۶۵ ۵۸۹/۰۰۰/۰۰۰
۸ ۲۳ ۴۲/۵۴ ۱/۳۶۲/۰۰۰/۰۰۰
 • مغازه های مورد نظر در طبقه بالای پاساژ شمس تبریزی بوده و دارای سند رسمی می باشند که در دفتر اسناد رسمی  انتقال داده خواهد شد.
 • پیشنهاد دهندگان بایستی برای مغازه های ردیف ۱ الی ۷  مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و برای مغازه ردیف ۸ مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب ۳۱۰۰۰۰۱۷۰۴۰۰۴ شهرداری جلفا نزد بانک ملی واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند .
 • مغازه ها بصورت وضع موجود واگذار می شود .
 • پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادات خود را تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخه   ۹۷/۰۷/۲۱ به صورت سربسته و با اخذ رسید به  دفتر شهرداری تحویل نمایند .
 • پیشنهادات رسیده راس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه  مورخه  ۹۷/۰۷/۲۲ با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات                               شهرداری باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است .
 • سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام قرارداد با نفر اول نگهداری و در صورت انصراف نفر اول قرارداد به ترتیب با نفرات بعدی انعقاد  و سپرده افراد انصرافی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 • برندگان بایستی حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری جهت انحام قرارداد به شهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت بهاء مالکیت اقدام نمایند. در غیر اینصورت به عنوان انصراف تلقی و سپرده ضبط و با نفرات بعدی اقدام خواهد شد .
 • به پیشنهادات مخدوش و مبهم و مشروط و خارج از چارچوب مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 • پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهاد خود را به صورت خوانا قید و درج نام وآدرس و تلفن بر روی پاکت الزامی می باشد.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
 • هزینه انتقال سند مغازه در دفتر خانه تماماً بر عهده خریدار می باشد .

با توجه به اینکه مغازه های مورد فروش تحت اجاره بوده ؛  تحویل مغازه ها بعد از اتمام قرارداد اجاره انجام خواهد شد

علی قهرمانی – سرپرست شهرداری جلفا

لینک اصل خبر در سایت شهرداری جلفا

منبع خبر

شهرداری جلفا

شهرداری جلفا

شهرداری جلفا یک شهرداری در شهر جلفا می باشد

  نظرات