گهی مزایده عمومی فروش…

آگهی مزایده عمومی فروش خودرو ( نوبت دوم مرحله اول)

شهرداری بهبهان در نظر دارد نسبت به فروش ۱دستگاه خودرو با مشخصات درج شده در جدول ذیل اقدام نماید .

۱- اسناد مزایده در مقابل پرداخت مبلغ ۰۰۰ / ۵۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره ۲۱۷۰۰۹۲۲۶۸۰۰۴ بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم می گردد.

۲- موضوع مزایده :

ردیف

نوع خودرو

مد ل

شماره خودرو

تیپ

قیمت پایه(ریال)

۱

اتومبیل وَن

۱۳۹۴

ایران ۳۸ ۳۱۶ ع ۴۱

جوی لانگ HKL۶۵۴۰E۴

۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۱

۳- شرکت کنندگان میبایست جهت خودرو وًن مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۰ ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی با اعتبار ۳ ماهه) یا بصورت واریز نقدی بحساب سپرده شماره ۳۱۰۰۰۰۳۳۵۰۰۰۱ بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی( بعنوان سپرده شرکت در مزایده ) پرداخت نماید.

۴- پیشنهاد قیمت خودرو ، باید در پاکت لاک و مهر شده با قید نوع خودرو پشت پاکت ارائه گردد.

۵- قیمت پیشنهادی نباید کمتر از قیمت پایه مزایده باشد .

۶- کلیه هزینه های نقل و انتقال ، مالیات ، عوارض قانونی ، اخذ خلافی به عهده برنده مزایده خواهد بود .

۷- برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر یک هفته ، مبلغ خودرو را نقداً به حساب شهرداری بهبهان واریز نماید.

۸- هزینه انتشار آگهی ها و هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزایده به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مزایده میباشد.

۹- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و برنده مزایده به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.

۱۰- به پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی تحویل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۱- محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

۱۲- محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.

۱۳- مهلت دریافت اسناد : از مورخه ۰۷/۰۷/۹۷ لغایت ۱۵/۰۷/۹۷ (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

۱۴- مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مزایده حداکثر تاساعت ۱۲ روز شنبه مورخه ۲۱/۰۷/۹۷ میباشد.(همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

۱۵- تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخه۲۲/۰۷/۹۷ میباشد.

۱۶- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۱۷- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است .

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن ۶-۵۲۷۲۶۱۷۴-۰۶۱ داخلی ۲۲۲ واحد امورقراردادها تماس حاصل نمایند.

حمیدرضا ورزشی

شهردار بهبهان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بهبهان

منبع خبر

شهرداری بهبهان

شهرداری بهبهان یک شهرداری در شهر بهبهان می باشد

    نظرات