آگهی مزایده عمومی نوبت…

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - مرحله اول

شهرداری بهبهان به استناد بند ۱ صورتجلسه شماره ۱۹ مورخه ۰۳/۰۲/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر، در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تاسیسات و خدمات میدان میوه و تره بار شهرداری بهبهان واقع در مجاور میدان ارجان و اجرای حمل و توزیع میوه و تره بار در سطح شهر بهبهان اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی دارای صلاحیت معتبر از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.

۱- اسناد مزایده در مقابل پرداخت مبلغ ۰۰۰ / ۵۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره ۲۱۷۰۰۹۲۲۶۸۰۰۴ بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم می گردد.

۲- مبلغ قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه: ۰۰۰ / ۵۰۰ / ۷۱ ریال می باشد.

۳- شرکت کنندگان می بایست مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴۳ ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار ۳ ماهه باشد) یا به صورت واریز نقدی به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۳۳۵۰۰۰۱ بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مزایده) پرداخت نماید.

۴- مدت قرارداد : یک سال شمسی (معادل ۱۲ ماه شمسی) می باشد که در صورت رضایت دستگاه نظارت سالیانه قابل تمدید می باشد.

۵- موضوع کار: واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تاسیسات و خدمات میدان میوه و تره بار و حمل و توزیع میوه و تره بار در سطح شهر بهبهان

۶- هزینه انتشار آگهی ها و هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزایده به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مزایده می باشد.

۷- شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید .

۸- به پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده، فاقد برآورد قیمت کارشناسی و فاقد برگ تائیدیه دستگاه نظارت و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر نخواهد شد.

۹- محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

۱۰- محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.

۱۱- مهلت دریافت اسناد : از مورخه ۱۰/۰۷/۹۷ لغایت ۱۸/۰۷/۹۷ (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

۱۲- مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مزایده حداکثر تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخه ۱۴/۰۵/۹۶ می باشد. ÷

۱۳- تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت ۱۱ صبح روز یک شنبه مورخه ۱۵/۰۵/۹۶ می باشد.

۱۴- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۱۵- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است .

۱۶- متقاضیان می توانند جهت هر گونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر نظارت و دفتر بافت فرسوده مراجعه و یا با تلفن ۶- ۵۲۷۲۶۱۷۴-۰۶۱ تماس حاصل نمایند.

حمیدرضا ورزشی

شهردار بهبهان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بهبهان

منبع خبر

شهرداری بهبهان

شهرداری بهبهان یک شهرداری در شهر بهبهان می باشد

    نظرات