مناقصه حفظ و حراست پارکها

مناقصه حفظ و حراست پارکها

آگهی مناقصه حفظ و حراست پارکها

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز شماره (بند ۵ صورتجلسه شماره ۲۹) شورای اسلامی شهر لامرد حفظ و حراست پارکها را به بخش خصوصی واگذار نماید،لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند. مدت زمان شرکت در مناقصه از زمان درج آگهی نوبت دوم به مدت ده روز می باشد . به پیشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد . هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد . دیگر شرایط در اسناد مناقصه می باشد .

آگهی نوبت اول : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

آگهی نوبت دوم : ۹۷/۰۷/۲۸

بازگشایی اسناد مناقصه: دوشنبه ۷ آبانماه ۹۷ ساعت ۱۰صبح

لینک اصل خبر در سایت شهرداری لامرد

منبع خبر

شهرداری لامرد

شهرداری لامرد یک شهرداری در شهر لامرد می باشد

    نظرات