مزایده فروش زمین

مزایده فروش زمین

آگهی مزایده فروش زمین

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بند ۳ صورتجلسه شماره ۱۷ شورای اسلامی شهر لامرد زمین های خود را به فروش برساند. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه نمایند. مبلغ ضمانت شرکت در مزاید ۵ درصد قیمت پایه کارشناسی می باشد. مدت شرکت در مزایده از زمان درج آگهی نوبت دوم به مدت ۱۰ روز می باشد. به پیشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود. دیگر شرایط و اطلاعات در اسناد مزایده می باشد.

آگهی نوبت اول مزایده : ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

آگهی نوبت دوم مزایده : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

بازگشایی اسناد مزایده : شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰ صبح

تجدید آگهی فروش زمین

آگهی نوبت اول مزایده : ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

آگهی نوبت دوم مزایده : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

بازگشایی اسناد مزایده : شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ساعت ۱۰ صبح

لینک اصل خبر در سایت شهرداری لامرد

منبع خبر

شهرداری لامرد

شهرداری لامرد یک شهرداری در شهر لامرد می باشد

    نظرات