فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای – نوبت دوم

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای – نوبت دوم

شهرداری پاوه در اجرای موافقتنامه  شماره ۳۲۶۶۲۱ مورخ ۹۷/۶/۲۷ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی پروژه‌های ترمیم و بازسازی دیوار حایل آسیب‌دیده معابر شهر پاوه و بازسازی و مرمت آسفالت معابر شهر پاوه به شماره ۶۸۹۷  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شرایط ذیل برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

ردیف

موضوع تجدید مناقصه عمومی

مبلغ پایه تجدید مناقصه عمومی (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در تجدید مناقصه عمومی (ریال)

شماره تجدید مناقصه عمومی در سامانه ستاد

۱

پروژه ترمیم و بازسازی دیوار حایل آسیب‌دیده معابر شهر پاوه

۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۰۰۹۷۵۲۳۹۰۰۰۰۰۶
۲

پروژه بازسازی و مرمت آسفالت معابر شهر پاوه

۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۰۰۹۷۵۲۳۹۰۰۰۰۰۷

شرایط:

۱- تاریخ انتشار تجدید مناقصه در سامانه تاریخ ۹۷/۰۷/۳۰ می‌باشد.

۲- مهلت زمانی دریافت اسناد تجدید مناقصه از سایت: ساعت ۱۰ روز دوشنبه تاریخ ۹۷/۰۷/۳۰ الی ساعت ۱۵ روز یکشنبه تاریخ ۹۷/۰۸/۰۶٫

۳- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴ روز پنج‌شنبه تاریخ ۹۷/۰۸/۱۷

۴- زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۱۱ روز شنبه تاریخ ۹۷/۰۸/۱۹

۵- برآورد پروژه بر اساس فهرست بهای ابنیه یا راه و باند سال ۱۳۹۷ می‌باشد.

۶- حداقل پایه مورد نیاز پایه ۵ رشته ابنیه یا راه و باند برای پروژه ترمیم و بازسازی دیوار حائل آسیب‌دیده معابر شهر پاوه و راه و باند برای پروژه بازسازی و مرمت آسفالت معابر شهر پاوه می‌باشد.

۷- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه برابر آئین‌نامه مالی شهرداریها مندرج است.

۸- برندگان اول و دوم (در صورت اعلام) تجدید مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۹ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می‌باشد.

۱۰ پیشنهادات در پاکت “ج” بایستی به طور صریح و روشن و بدون لاک‌گرفتگی و خط خوردگی بوده در غیر اینصورت قیمت پیشنهادی ابطال می‌گردد.

۱۱ – شرکت‌هایی می‌توانند در این تجدید مناقصه شرکت نمایند که دارای تاییدیه تعیین صلاحیت از انجمن شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی استان کرمانشاه باشند.

۱۲ – اعتبار این پروژه از محل اعتبارات طرح تملک داراییهای سرمایه‌ای شهرداری پاوه در سال ۱۳۹۷ می‌باشد.

۱۳ – تخصیص اعتبار پروژه ترمیم و بازسازی دیوار حایل آسیب‌دیده معابر شهر پاوه مبلغ (صفر) ریال و پروژه بازسازی و مرمت آسفالت معابر شهر پاوه مبلغ ۳/۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بوده که پرداخت توسط دستگاه اجرایی با توجه به تخصیص ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌باشد.

۱۴ – اطلاعات تماس شهرداری پاوه جهت دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌ها. آدرس: پاوه- خیابان امام محمد غزالی- تلفن: ۴۶۱۲۲۸۱۹-۰۸۳ واحد عمران

۱۵ -اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۴۱۹۳۴-۰۲۱

۱۵- کلیه پیمانکاران واجد شرایطی که قصد شرکت در تجدید مناقصه عمومی پروژه‌های ترمیم و بازسازی دیوار حایل آسیب‌دیده معابر شهر پاوه و بازسازی و مرمت آسفالت معابر شهر پاوه را دارند بایستی تا روز ‌شنبه تاریخ ۹۷/۰۸/۱۹ ساعت ۹ اصل ضمانت‌نامه بانکی یا فیش واریزی شرکت در مناقصه را به واحد ذیحسابی شهرداری پاوه تحویل نمایند.

روابط عمومی شهرداری پاوه
/ انتهای خبر / لینک اصل خبر در سایت شهرداری پاوه

منبع خبر

شهرداری پاوه

شهرداری پاوه یک شهرداری در شهر پاوه می باشد

    نظرات