فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای – نوبت اول

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای – نوبت اول

شهرداری پاوه در اجرای بند ۲ صورتجلسه شماره ۴۳ مورخ ۹۷/۰۵/۰۸ شورای محترم اسلامی شهر پاوه در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی پروژه بهسازی و ساماندهی پیاده‌روهای سطح شهر پاوه (خیابان امام خمینی (ره) و خیابان امام شافعی) به شماره ۶۸۹۶ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شرایط ذیل برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در تجدید مناقصه محقق سازند.

ردیف

موضوع تجدید مناقصه عمومی

مبلغ پایه تجدید مناقصه عمومی (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در تجدید مناقصه عمومی (ریال)

شماره تجدید مناقصه عمومی در سامانه ستاد

۱

پروژه بهسازی و ساماندهی پیاده‌روهای سطح شهر پاوه (خیابان امام خمینی (ره) و خیابان امام شافعی)

۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰۰۹۷۵۲۳۹۰۰۰۰۰۵

شرایط:

۱- تاریخ انتشار تجدید مناقصه در سامانه تاریخ ۹۷/۰۷/۳۰ می‌باشد.

۲- مهلت زمانی دریافت اسناد تجدید مناقصه از سایت: ساعت ۱۰ روز دوشنبه تاریخ ۹۷/۰۷/۳۰ الی ساعت ۱۵ روز یکشنبه تاریخ ۹۷/۰۸/۰۶٫

۳- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴ روز پنج‌شنبه تاریخ ۹۷/۰۸/۱۷

۴- زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۱۱ روز شنبه تاریخ ۹۷/۰۸/۱۹

۵- برآورد پروژه بر اساس فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۷ می‌باشد.

۶- حداقل پایه مورد نیاز پایه ۵ رشته ابنیه یا راه و باند می‌باشد.

۷- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه برابر آئین‌نامه مالی شهرداریها مندرج است.

۸- برندگان اول و دوم (در صورت اعلام)تجدید مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۹ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می‌باشد.

۱۰ پیشنهادات در پاکت “ج” بایستی به طور صریح و روشن و بدون لاک‌گرفتگی و خط خوردگی بوده در غیر اینصورت قیمت پیشنهادی ابطال می‌گردد.

۱۱ – شرکت‌هایی می‌توانند در این تجدید مناقصه شرکت نمایند که دارای تاییدیه تعیین صلاحیت از انجمن شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی استان کرمانشاه باشند.

۱۲ – اعتبار این پروژه از محل اعتبارات داخلی شهرداری پاوه که به صورت گواهی اسناد خزانه اسلامی با سر رسید ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ (با توجه به سررسید گواهی اعتبار عملاً به صورت نقدی) می‌باشد.

۱۳ – اطلاعات تماس شهرداری پاوه جهت دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با اسناد تجدید مناقصه و ارائه پاکت‌ها. آدرس: پاوه- خیابان امام محمد غزالی- تلفن: ۴۶۱۲۲۸۱۹-۰۸۳ واحد عمران

۱۴ -اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۴۱۹۳۴-۰۲۱

۱۵- کلیه پیمانکاران واجد شرایطی که قصد شرکت در تجدید مناقصه عمومی پروژه بهسازی و ساماندهی پیاده‌روهای سطح شهر پاوه (خیابان امام خمینی (ره) و خیابان امام شافعی) را دارند بایستی تا روز ‌شنبه تاریخ ۹۷/۰۸/۱۹ ساعت ۹ اصل ضمانت‌نامه بانکی یا فیش واریزی شرکت در تجدید مناقصه را به واحد امور قراردادهای شهرداری پاوه تحویل نمایند.

روابط عمومی شهرداری پاوه
/ انتهای خبر / لینک اصل خبر در سایت شهرداری پاوه

منبع خبر

شهرداری پاوه

شهرداری پاوه یک شهرداری در شهر پاوه می باشد

    نظرات