آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) طرح خدمات مشاوره باز آفرینی شهری تنکابن

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) طرح خدمات مشاوره باز آفرینی شهری تنکابن

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)

شهرداری تنکابن در نظر دارد ؛ باستناد ماده ۴ آئین نامه مالی شهرداری ها طرح خدمات مشاوره باز آفرینی شهری تنکابن را به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی واگذار نماید،لذا از کلیه شرکت کنندگان واجد شرایط تقاضا می شود سه روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت شرایط آگهی مناقصه به اداره مالی و اقتصادی شهرداری تنکابن مراجعه نمایند،ضمنا اسناد مربوطه در قسمت مزایده و مناقصه سایت در دسترس می باشد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری تنکابن

منبع خبر

شهرداری تنکابن

شهرداری تنکابن

شهرداری تنکابن یک شهرداری در شهر تنکابن می باشد

    نظرات