آگهی مزایده حضوری گلهای موجود در گلخانه باغ بهشت

آگهی مزایده حضوری گلهای موجود در گلخانه باغ بهشت

شهرداری نهاوند در نظر دارد باستناد بند ۲ از نودمین جلسه شورای اسلامی شهر و با تو.جه به بند ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها گلهای موجود در گلخانه باغ بهشت را از طریق مزایده حضوری و با شرایط ذیل به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید:

- متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و گرفتن اسناد مزایده و رویت گلهای موجود در گلخانه باغ بهشت به معاونت خدمات شهری ( واحد فضای سبز) مراجعه نمایند.

- متقاضیان برای مشاهده گلها در گلخانه واقع در باغ بهشت و با هماهنگی مسئول اداره سیما،منظر و فضای سبز شهری از مورخ ۹۷/۰۸/۰۵ لغایت ۹۷/۰۸/۲۷ مراجعه نمایند.

- متقاضیان جهت شرکت در مزایده حضوری می بایست مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۴۸۶۸۴۶۶۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه زاگرس شهرداری به حساب سپرده شهرداری واریز و فیش واریزی را هنگام شرکت در مزایده حضوری به همراه خود داشته باشند. متقاضیان به جای وجه نقدی می توانند از ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه که اعتبار آنها از تاریخ ارائه پیشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمایند.

- متقاضیان جهت حضور در کمیسیون می بایست فیش نقدی و یا ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه را به همراه خود داشته باشند در غیر اینصورت از حضور وی در کمیسیون ممانعت بعمل می آید.

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

- هزینه انتشار آگهی و هزینه کارشناسی و دیگر هزینه های احتمالی بر عهده برنده مزایده می باشد.

- متقاضیان می بایست برای کلیه گلها قیمت پیشنهادی اعلام نمایند.

- کمیسیون عالی معاملات ساعت ۱۱ روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۰۸/۲۸ در محل سالن کنفرانس شهرداری تشکیل می گردد و در صورتی که حداقل سه شرکت کننده وجود داشته باشد پیشنهاد دهندگان اعلام قیمت داده و نفرات اول تا سوم مشخص می گردد./ غ

چاپ آگهی نوبت اول: ۹۷/۰۸/۰۵

چاپ آگهی نوبت دوم: ۹۷/۰۸/۱۴

محمد حسین پور

شهردار نهاوند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نهاوند

منبع خبر

شهرداری نهاوند

شهرداری نهاوند

شهرداری نهاوند یک شهرداری در شهر نهاوند می باشد

    نظرات