آگهی مزایده عمومی حضوری فروش انار باغ مجاور شهرداری

شهرداری تفت در نظر دارد نسبت به فروش حدود ۱۷۱۰ کیلوگرم انار باغ مجاور شهرداری (دربند میرزا) به نرخ پایه هر کیلو ۱۸.۰۰۰ ریال از طریق مزایده حضوری اقدام نماید .

از متقاضیان دعوت می شود روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ راس ساعت ۱۰ صبح در محل شهرداری تفت حضور یابند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۲۶۲۲۰۴۰ - ۴۲ داخلی ۲۰۷ تماس حاصل نمایند .

شرایط مزایده :

۱- محل برگزاری مزایده ساختمان اداری شهرداری تفت می باشد .

۲- واریز مبلغ ۱.۶۰۰.۰۰۰ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب ۲۰۳۰۰۸۴۴۳۰ به نام شهرداری تفت نزد بانک تجارت شعبه مرکزی تفت الزامی است .

۳- چنانچه برندگان مزایده به ترتیب اول، دوم و سوم نسبت به انصراف اقدام نمایند سپرده آنها ضبط خواهد شد .

۴- به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۵- هزینه آگهی مزایده از برنده اخذ خواهد شد .

۶- شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهاد قیمت ها مختار است .

۷- فروش بصورت نقدی می باشد .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تفت

منبع خبر

شهرداری تفت

شهرداری تفت

شهرداری تفت یک شهرداری در شهر تفت می باشد

    نظرات