آگهی مزایده مرحله دوم اجاره جایگاه cng تفت واقع در ورودی شهر تفت جنب بوستان شهیدان بنایی

شهرداری در نظر دارد نسبت به اجاره جایگاه CNG تفت واقع در ورودی شهر جنب بوستان شهیدان بنایی،  به شرکت های صلاحیت دار (دارنده مجوز بهره برداری از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی) واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به وبسایت شهرداری تفت به آدرس Taft.ir مراجعه و جهت ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ به دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۴۲-۳۲۶۲۲۰۴۰  داخلی ۲۲۹ (واحد فنی شهرداری) تماس حاصل فرمایند.

شرایط شرکت در مزایده:

- محل تحویل پیشنهاد مزائده دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.

- واریز مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۰۳۰۰۸۴۴۳۰ بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت یا ارئه ضمانت نامه بانکی معتبر برای سه ماه در وجه شهرداری تفت به عنوان سپرده شرکت در مزایده و قراردادن آن در پاکت الف  الزامی است. پاکت (ب) مربوط به اسناد و شرایط مزایده که باید تماماً امضا گردد و همچنین ارائه مجوز بهره برداری مربوط. پاکت (ج) مربوط به پیشنهاد قیمت طبق فرمت شهرداری می باشد.

- هرگاه برندگان مزائده به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

- به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- هزینه آگهی مزائده از برنده اخذ خواهد شد.

- شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهاد قیمت ها مختار است.

- هرگونه خط خوردگی  و شرط باعث ابطال مدارک  می گردد و همچنین  پیشنهادات باید مشخص ، معین و بدون ابهام باشد.

- کد اشتراک جایگاه ۱۴۰۲۱۵۶۶۴۰۰ و شماره کنتور ۳۲۵۶۷ می باشد.

دانلود آگهی شرکت در مزایده

دانلود اسناد شرکت در مزایده

دانلود متن قرارداد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تفت

منبع خبر

شهرداری تفت

شهرداری تفت

شهرداری تفت یک شهرداری در شهر تفت می باشد

    نظرات