ششمین نمایشگاه نوآوری و فن آوری ربع رشیدی تبریز

ششمین نمایشگاه نوآوری و فن آوری ربع رشیدی تبریز

لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی یک انجمن می باشد

      نظرات