آگهی مناقصه و مزایده عمومی یک مرحله ای شهرداری بوئین زهرا – نوبت اول

آگهی مناقصه و مزایده عمومی یک مرحله ای شهرداری بوئین زهرا – نوبت اول

“آگهی مناقصه و مزایده عمومی یک مرحله ای”

نوبت اول

شهرداری بوئین زهرا در نظر دارد به استناد مجوزهای شورای اسلامی شهر موارد ذیل را از طریق برگزاری مناقصه/مزایده عمومی انجام دهد. از متقاضیان دعوت می شود با در نظر داشتن موارد ذیل،  ظرف مدت حداکثر ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت و استرداد اسناد شرکت در مناقصه/مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

(تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ – تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴)

  • هزینه کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده/برندگان مناقصه/مزایده می باشد.
  • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه/مزایده مندرج می باشد.
  • ارائه سپرده شرکت در مناقصه/مزایده بصورت واریز نقدی و یا ضمانت نامه بانکی به شرح مبالغ ذکر شده در جدول ذیل.
  • هر گاه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه/مزایده حاضر به معامله نشوند، سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری بوئین زهرا

منبع خبر

شهرداری بوئین زهرا

شهرداری بوئین زهرا

شهرداری بوئین زهرا یک شهرداری در شهر بوئین زهرا می باشد

    نظرات