فراخوان عمومی سرمایه گذاری و مشارکت در ۱۶ پروژه شهری شهرداری بوئین زهرا

“آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذاری” نوبت اول

باستناد مجوز شورای اسلامی شهر بوئین زهرا و ماده ۹ شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری ها مصوب شورای اسلامی شهر، شهرداری بوئین زهرا در نظر دارد اجرای پروژه های زیر بنایی به شرح ذیل را به صورت مشارکتی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد فراخوان سرمایه گذاری به دبیرخانه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری مراجعه و مدارک و پیشنهادهای خود را تا ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم فراخوان به دبیرخانه شهرداری بوئین زهرا ارائه و رسید دریافت دارند.

( تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ – تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ )

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بوئین زهرا

  منبع خبر

  شهرداری بوئین زهرا

  شهرداری بوئین زهرا

  شهرداری بوئین زهرا یک شهرداری در شهر بوئین زهرا می باشد

   نظرات