بخش نقد شایسته در پرتال شهرداری

بخش نقد شایسته در پرتال شهرداری

با توجه به به اینکه ایجاد شهر الکترونیک یکی از اهداف مدیریت شهری در سال های اخیر بوده است ، روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری با هدف ارتباط دوسویه بهتر ، و تعامل با شهروندان ، بخش نقد شایسته در پرتال شهرداری را فعال کرده است.

هدف از ایجاد و فعال نمودن بخش نقد شایسته ، تعامل و همراهی بهتر میان  شهروندان با  مدیریت شهری بوده و شهروندان میتوانند با ارائه نظرات و انتقادات شایسته در زمینه موضوعات حوزه شهری یاریگر شهرداری ساری در مسیر توسعه مرکز استان باشند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ساری

  منبع خبر

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری یک شهرداری در شهر ساری می باشد

   نظرات