مصوبات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۷

مصوبات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۷

مصوبات صورتجلسه مورخ ۱۹ آبان ۱۳۹۷ هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به شرح ذیل به اطلاع اعضای سازمان میرسد:

*مقرر گردید در راستای شفاف سازی و رسیدگی به امورمالی، گزارش کامل وآنالیز شده از کلیه حسابهای سازمان وتسهیلات ارائه شده ازاین بانکها به اعضای محترم سازمان بصورت جداگانه به هیات رئیسه وهیات مدیره ارائه گردد و خزانه دار سازمان پیشنهادات لازم را نسبت به تجمیع حساب ها ارائه نماید.

*موضوع نظام هماهنگ سازی حقوق کارکنان سازمان قرائت ومقررگردید حقوق کارکنان شهرستانها هم بررسی گردیده وهماهنگی مناسبی با دریافتی های کارکنان اردبیل انجام گیرد.

ضمناً اقدامات لازم درخصوص بررسی نظام هماهنگ سازی حقوق نیز انجام پذیرد.

* باتوجه به اتمام زمان بیمه تکمیلی پرسنل و اعضای محترم سازمان، مقرر گردید مکاتبه لازم با بیمه تعاون در راستای انجام تعهدات حرفه ای براساس کلوزهای درخواستی سازمان انجام گرفته و متعاقبا نسبت به ادامه یا قطع همکاری با بیمه تصمیم گیری گردد.

باتوجه به افزایش قیمت تمام شده ساختمان های در حال احداث، مقررگردید مستندات توجیهی لازم درخصوص افزایش تعرفه خدمات مهندسی تا سقف ۴۰درصد توسط آقایان دکتر فروزنده، مهندس نیکنام و مهندس انوری جهت پیشنهاد به اداره کل راه و شهرسازی استان تا جلسه آتی به هیات مدیره سازمان تهیه وارائه گردد.

*مقرر گردید در اولین جلسه راهبردی هیات مدیره سازمان درخصوص بررسی انتقال و یا ابطال ظرفیت اشتغال اعضای محترم سازمان در سال ۹۷ تصمیم گیری گردد.

*در پایان جلسه از زحمات و تلاش های آقایان مهندس محمدرضا حریری، دکتر هوشیار ایمانی، مهندس ساسان میرزارحیمی، مهندس جواد جوان مجیدی و مهندس شاپور پیل پایه در دوره هفتم هیات مدیره سازمان تجلیل شد.

جلسه با نثار صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید

**************************

Web: www.ardabilnezam.ir

Instagram:     ardabil_nezam

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل یک انجمن در شهر اردبیل می باشد

   نظرات