کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ استان تهران پلاکهای موات را اعلام کرد

کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ استان تهران پلاکهای موات را اعلام کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در اطلاعیه کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ استان تهران آمده است: با توجه به عدم دسترسی به مالکین مطروحه و به استاد مصوبه مورخ ۳۰-۱۱-۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام مراتب در دو نوبت و به فاصله ۱۰ روز به اطلاع مالکین و صاحبان سایر حقوق قانونی پلاکهای ذیل می رساند: در صورت اعتراض احتمالی به نظریه صادره مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مهلت ۳ ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی به مراجع صالحه قضایی تقدیم دارنددر صورت عدم اعتراض در فرجه زمانی یاد شده نظریه صادره قطعی است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات