در تمامی برنامه ها سندآمایش سرزمین مبنای کار باشد

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان سید اسکندر صیدایی با بیان این مطلب و با تاکید بر اهمیت نگاه آمایشی افزود: در تمامی فعالیت ها و برنامه ها، اولویت آمایشی و سند آمایش مبنای کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: نگاه آمایشی با تکیه بر تکنیک ها، مزیت ها، مشارکت ها و موانع، برنامه های پنج ساله با بودجه های یک ساله در اختیار می گذارد و بر این اساس می طلبد سند راهبردی بخش محیط زیست در استان پیش بینی شود.
وی تاکید کرد: نگاه آمایشی راه نجات است و می بایست پایداری فعالیت ها لحاظ گردد که در این راستا محیط زیست بخش مهمی از توسعه پایدار است.
وی خواستار توان افزایی علمی و کارشناسی برای پرسنل حفاظت محیط زیست استان شد و گفت: این مهم به تدوین سند آمایش سرزمین کمک می کند.
وی بیان کرد: حفاظت محیط زیست با سلامت، حیات و توسعه پایدارعجین شده است و کار پر اهمیتی است که جایگاه ویژه ای در سیستم استان دارد و باید به این جایگاه به چشم امانت نگاه شود.
وی تا کید کرد: در راستای عمل به استانداردها و شاخص ها و تحقق اهداف عملیاتی منطقی و قانونی بیاستیم و ممنوعیت را طوری بیان کنید که تبدیل به عزم جمعی و مشارکت مردم و مسئولان در حفظ محیط زیست شود.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات