آگهی مزایده عمومی مرحله دوم نوبت اول اجاره جایگاه سی ان جی شماره ۲

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم نوبت اول اجاره جایگاه سی ان جی شماره ۲

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم نوبت اول

شهرداری میانه به استناد بند ۲ صورتجلسه شماره ۸۱ مورخه ۹۷/۰۶/۳۱ شورای محترم اسلامی شهرمیانه درنظر دارد نسبت به واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره ۲ شهرداری واقع در کمربند ساحلی بصورت ماهیانه بمدت یکسال با قیمت پایه ماهیانه ۴۴۷/۷۰۰/۰۰۰ ریال از طریق آگهی مزایده عمومی به شرکت های واجد شرایط اقدام نماید. شرکتهای واجد شرایط (مورد تائید شرکت نفت) می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۱۷ روز نسبت به دریافت مدارک و شرایط مزایده وارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند. ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده بوده وشهرداری میانه در هر یک از مراحل مزایده حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را داشته و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت ، آخرین مهلت دریافت پیشنهاد قیمت تا آخر وقت اداری  مورخه ۹۷/۰۸/۱۹ میباشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری میانه

منبع خبر

شهرداری میانه

شهرداری میانه

شهرداری میانه یک شهرداری در شهر میانه می باشد

    نظرات