برای خدمت جهادی به مردم و رفع مشکلات نقاط مختلف شهر عزم خود را جزم نمودیم

برای خدمت جهادی به مردم و رفع مشکلات نقاط مختلف شهر عزم خود را جزم نمودیم

شهردارباغملک برای خدمت جهادی بمردم ورفع مشکلات نقاط مختلف شهرعزم خودراجزم نمودیم شورای شهروشهرداری درراه خدمت بمردم یکدل ویک صدایند .

شهردارباغملک ازعزم شورای شهروشهرداری درراه خدمت بمردم این شهرستان سخن گفت ویادآورشدعزم خودراجزم نمودیم تابرای خدمت بمردم ازهیچ تلاشی دریغ ننماییم شورای شهروشهرداری عزمش رادراینزمینه جزم نموده است وی یاداورشددرتمام نقاط شهرکارعمرانی آسفالت ودیگرخدمات شهری راانجام میدهیم شورای شهریکدل ویکصداهمراه باشهرداری درراه رفع مشکلات نقاط مختلف شهری گام برمیدارندوبرای اینجانب وهمکارانم خدمت درتمام نقاط شهربصورت یکنواخت ویکسان است .

شهردارباغملک یادآورشدمردم باغملک لایق بهترین خدمات هستندوبایدعرض نمایم شورای شهرباغملک شورایی همدل وهمراه جهت خدمت بمردم گام برمیدارندومفتخرم باچنین شورایی کارمینمایم وخوشحالم بمردم شهرخودم خدمت مینمایم .

مهندس سعادت ازپیشنهادات وانتقادات سازنده استقبال نمودوگفت بنده انتقادیاپیشنهادی که راه رابرای خدمتگزاری هموارمینمایداستقبال مینمایم امابعضی انتقادات مغرضانه که بوی نفاق رابدهدقابل پذیرش نیست هدف همه ماخدمت است امیدوارم مردم شریف باغملک دراینراه همراه اینجانب وخادمان خوددرشورای اسلامی شهرباشندزیرا ماازجنس همین مردم هستیم وهمراه آنهادرراه حل مشکلات هستیم .

IMG-۲۰۱۷۱۲۱۲-WA۰۰۲۰

لینک اصل خبر در سایت شهرداری باغ ملک

    منبع خبر

    شهرداری باغ ملک

    شهرداری باغ ملک یک شهرداری در شهر باغ ملک می باشد

      نظرات