آگهی مزایده واگذاری مغازه های واقع در طبقات مختلف مجتمع های تجاری بهشت ، آفتاب درخشان +پارکینگ ، خدری و خدری زاده

آگهی مزایده واگذاری مغازه های واقع در طبقات مختلف مجتمع های تجاری بهشت ، آفتاب درخشان +پارکینگ ، خدری و خدری زاده

در اجرای ماده ۵ آئین نامه مالی شهرداری ها و مجوز های شماره ۹۱۱-۹۵/۵/۱۰و ۲۳۸-۹۷/۲/۲۳و ۳۷۵-۹۷/۳/۱۹و ۷۶۸-۹۷/۶/۱۱و      ۹۹۱-۹۷/۷/۲۸شورای اسلامی شهر،  این اداره درصدد واگذاری مغازه های واقع در طبقات مختلف مجتمع های تجاری بهشت ، آفتاب درخشان +پارکینگ ، خدری و خدری زاده به صورت اجاره با شرایط ذیل به اشخاص می باشد:

شرایط مزایده

۱ - مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ  انتشار آگهی ۹۷/۸/۱۹  لغایت ۹۷/۸/۲۹می باشد.

۲-تاریخ بازگشایی پاکات مورخ ۹۷/۹/۱ می باشد .

مجتمع تجاری بهشت :

۳- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۵ طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۴)

۴- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۱۱ طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه ۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۵- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۱۲ طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه ۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۶- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۳۵ طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه ۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۷- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۴۱ طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه ۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۸- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۵۰ طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۹- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۶۷ طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه ۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۱۰- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۷۱ طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۱۱- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۷۶ طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه ۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۱۲- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۱۰۳ طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۱۳- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۱۰۹ طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه ۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۱۴- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۱۲۱ طبقه همکف از قرار ماهیانه ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۱۵- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۱۵۷ طبقه همکف از قرار ماهیانه ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۱۶- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۱۵۹ طبقه همکف از قرار ماهیانه ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۱۷- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۱۷۰ طبقه همکف از قرار ماهیانه ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۱۸- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۱۷۳ طبقه همکف از قرار ماهیانه ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۱۹- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۱۷۸ طبقه همکف از قرار ماهیانه ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۲۰- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۱۷۹ طبقه همکف از قرار ماهیانه ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۲)

۲۱- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۲۱۴ طبقه اول از قرار ماهیانه ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۲۲- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۲۳۳ طبقه اول از قرار ماهیانه ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۲۳- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۲۵۰ طبقه اول از قرار ماهیانه ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۲)

۲۴- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۲۵۴ طبقه اول از قرار ماهیانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۲۵- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۲۵۹ طبقه اول از قرار ماهیانه ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۴)

۲۶- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۲۷۳ طبقه اول از قرار ماهیانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۲)

۲۷- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۲۷۷ طبقه اول از قرار ماهیانه ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۲)

۲۸- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۲۸۶ طبقه اول از قرار ماهیانه ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۲)

۲۹- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۲۹۳ طبقه اول از قرار ماهیانه ۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۳)

۳۰- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۳۰۸ طبقه اول از قرار ماهیانه ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۳۱- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۳۲۷ طبقه اول از قرار ماهیانه ۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۳۲- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۳۳۱ طبقه دوم از قرار ماهیانه ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۲)

۳۳- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۳۳۶ طبقه دوم از قرار ماهیانه ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۴)

۳۴- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۳۴۰ طبقه دوم از قرار ماهیانه ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۳۵- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۳۴۴ طبقه دوم از قرار ماهیانه ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۳۶- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۳۴۵ طبقه دوم از قرار ماهیانه ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۳۷- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۳۵۰ طبقه دوم از قرار ماهیانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۳۸- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۳۵۳ طبقه دوم از قرار ماهیانه ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۳۹- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۳۵۴ طبقه دوم از قرار ماهیانه ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۴۰- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۳۵۶ طبقه دوم از قرار ماهیانه ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۴۱- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۳۵۸ طبقه دوم از قرار ماهیانه ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۴۲- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۳۶۶ طبقه دوم از قرار ماهیانه ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۴)

۴۳- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۳۷۰ طبقه دوم از قرار ماهیانه ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۴۴- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۳۷۳ طبقه دوم از قرار ماهیانه ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۲)

۴۵- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۳۷۴ طبقه دوم از قرار ماهیانه ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۳)

۴۶- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۳۷۹ طبقه دوم از قرار ماهیانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۴۷- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۳۸۲ طبقه دوم از قرار ماهیانه ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۱)

۴۸- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۳۸۵ طبقه دوم از قرار ماهیانه ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۲)

۴۹- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۳۸۹ طبقه دوم از قرار ماهیانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۴)

۵۰- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۳۹۰ طبقه دوم از قرار ماهیانه ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۴)

۵۱- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۳۹۲ طبقه دوم از قرار ماهیانه ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۴)

۵۲- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۳۹۳ طبقه دوم از قرار ماهیانه ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۴)

۵۳- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۴۰۲ طبقه دوم از قرار ماهیانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۲)

۵۴- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۴۰۷ طبقه دوم از قرار ماهیانه ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .(مرحله ۲)

مجتمع تجاری آفتاب درخشان :

۵۵- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۱۱۳ طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد . (مرحله ۱)

۵۶- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۱۲۱ طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد . (مرحله ۱)

۵۷- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۱۲۳ طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد . (مرحله ۱)

۵۸- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۱۲۶ طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد . (مرحله ۱)

۵۹- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۱۴۱ طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد . (مرحله ۱)

۶۰- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۲۰۲ طبقه همکف از قرار ماهیانه ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد . (مرحله ۱)

۶۱- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۲۰۳ طبقه همکف از قرار ماهیانه ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد . (مرحله ۱)

۶۲- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۲۰۸ طبقه همکف از قرار ماهیانه ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد . (مرحله ۲)

۶۳- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۲۳۸ طبقه همکف از قرار ماهیانه ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد . (مرحله ۱)

۶۴- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۲۳۹ طبقه همکف از قرار ماهیانه ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد . (مرحله ۱)

پارکینگ آفتاب درخشان

۶۵-محل اجاره ۳ طبقه پارکینگ آفتاب درخشان به مبلغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .

مجتمع تجاری خدری :

۶۶- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۱۶ طبقه اول از قرار ماهیانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد . (مرحله ۱)

۶۷- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۱۷ طبقه اول از قرار ماهیانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد . (مرحله ۱)

۶۸- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۱۸ طبقه اول از قرار ماهیانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد . (مرحله ۱)

۶۹- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۲۰ طبقه اول از قرار ماهیانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد . (مرحله ۱)

۷۰- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۲۱ طبقه اول از قرار ماهیانه ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد . (مرحله ۱)

مجتمع تجاری خدری زاده  :

۷۱- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۴۲ طبقه اول از قرار ماهیانه ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد . (مرحله ۱)

۷۲- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۵۵ طبقه اول از قرار ماهیانه ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد . (مرحله ۱)

۷۳- قیمت پایه اجاره مغازه شماره ۵۶ طبقه اول از قرار ماهیانه ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد . (مرحله ۱)

ضمانت نامه :

۷۴- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ بهشت طبقه زیرزمین می باشد پیوست پیشنهادات گردد .

۷۵- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ بهشت طبقه همکف می باشد پیوست پیشنهادات گردد .

۷۶- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ بهشت طبقه اول و دوم می باشد پیوست پیشنهادات گردد .

۷۷- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ آفتاب درخشان پیوست پیشنهادات گردد .

۷۸- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال بابت پارکینگ پاساژ آفتاب درخشان پیوست پیشنهادات گردد .

۷۹- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ خدری و خدری زاده پیوست پیشنهادات گردد .

(چک جاری و سفته بانکی و چک تضمین شده قابل قبول نمی باشد)

۸۰-برندگان مزایده ملزم به ارائه اجاره شش ماه قیمت پیشنهادی خود به عنوان ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به شهرداری می باشند .

۸۱-مدت زمان اجاره ۲ سال شمسی می باشد .

۸۲- درصورت انصراف نفرات اول تا سوم  برنده مزایده ، مبلغ ضمانت نامه به نفع این اداره ضبط خواهد گردید.

۸۳-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

۸۴- هزینه چاپ آگهی و تشریفات قانونی آن بر عهده برنده مزایده خواهد بود%ف۸.۱۴

وریاوثوقی- شهردار بانه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بانه

منبع خبر

شهرداری بانه

شهرداری بانه یک شهرداری در شهر بانه می باشد

    نظرات