آگهی مزایده اجاره یک ساله پلاژ ساحل طلایی

آگهی مزایده اجاره یک ساله پلاژ ساحل طلایی

آگهی مزایده

موضوع: اجاره یک ساله پلاژ ساحل طلایی

شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای بند دوم  مصوبه شماره ۸۹ مورخ ۹۷/۸/۹ شورای  اسلامی شهر رامسر نسبت به اجاره پلاژ ساحل طلایی اقدام نماید.

۱- واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطلاع از سایر شرایط و جزئیات تا مورخ ۹۷/۹/۷ به شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۱۱۵۵۲۵۰۸۱۱ تماس حاصل فرمائید.

۲- متقاضیان می بایست ۵% مبلغ کارشناسی را به حساب شهرداری رامسر واریز یا ضمانت نامه بانکی به همان میزان ارائه نمایند.

۳- در صورتی که برندگان اول- دوم- سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۴- تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ ۹۷/۹/۸ خواهد بود.

شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رامسر

منبع خبر

شهرداری رامسر

شهرداری رامسر

شهرداری رامسر یک شهرداری در شهر رامسر می باشد

    نظرات