آگهی مزایده اجاره یک ساله پلاژ شیرلو

آگهی مزایده اجاره یک ساله پلاژ شیرلوآگهی مزایده

موضوع: اجاره یک ساله پلاژ شیرلو

شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای بند سوم  مصوبه شماره ۸۹ مورخ ۹۷/۸/۹ شورای  اسلامی شهر رامسر نسبت به اجاره  یک ساله پلاژ شیرلو اقدام نماید.

۱- واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطلاع از سایر شرایط و جزئیات تا مورخ ۹۷/۹/۷به شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۱۱۵۵۲۵۰۸۱۱ تماس حاصل فرمائید.

۲- متقاضیان می بایست ۵% مبلغ کارشناسی را به حساب شهرداری رامسر واریز یا ضمانت نامه بانکی به همان میزان ارائه نمایند.

۳- در صورتی که برندگان اول- دوم- سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۴- تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ ۹۷/۹/۸ خواهد بود.

شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رامسر

منبع خبر

شهرداری رامسر

شهرداری رامسر

شهرداری رامسر یک شهرداری در شهر رامسر می باشد

    نظرات