لزوم ثبت اسناد و نقشه های ساختمانی در سامانه خدمات مهندسی

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان به نقل از واحد خدمات مهندسی، به اطلاع اعضای حقیقی و حقوقی سازمان  می رساند بر اساس پاره ای از اطلاعات واصله، مشاهده شده است که در مواردی ، بدون رعایت مندرجات قانونی مبحث دوم مقررات ملی و آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل  ساختمان ، برخی از نقشه های گروه های ساختمانی د و بعضاً ج ، بدون طی مراحل قانونی و ثبت پلاکهای ثبتی درکارکرد مهندسان و تائید نهایی در سازمان نظام مهندسی استان ، تهیه و جهت اخذ پروانه ساختمانی به صورت مستقیم به شهرداری تحویل میگردد .

بنابراین اعلام می دارد ، در صورت مشاهده و یا دریافت گزارش مبنی بر ارائه هرگونه اسناد و نقشه های ساختمانی بدون ثبت در سامانه خدمات مهندسی و اخذ تائید نهایی از گروه بررسی نقشه های ساختمانی سازمان نظام مهندسی استان به مراجع صدور پروانه ساختمانی ، موارد مستقیماً به شورای انتظامی استان جهت رسیدگی قانونی منعکس خواهد شد.

مضافاً اینکه به محض محرز شدن موضوع ، نسبت به کسر ظرفیت پروژه مذکور از عوامل دخیل در تهیه و تایید نقشه های ساختمانی و همچنین انعکاس کارکرد به اداره مالیات و دارایی استان اقدام عاجل صورت خواهد گرفت .

لذا از کلیه اعضای دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی عضو سازمان نظام مهندسی استان درخواست می گردد در راستای رعایت قوانین و مقررات ملی ساختمان و همچنین به منظور جلوگیری از بروز هر گونه مشکلات قانونی ، در این خصوص اهتمام ویژه را مبذول نمایند .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان یک انجمن در شهر اهواز می باشد

   نظرات