نشست هماهنگی بیستمین مانور زلزله برگزار شد

منبع خبر

اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات