وزیر کشور مسئولیت صدور مجوز اجرای ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری را به استانداران تفویض کرد

وزیر کشور مسئولیت صدور مجوز اجرای ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری را به استانداران تفویض کرد

وزیر کشور با صدور ابلاغیه ای مسئولیت صدور مجوز اجرای ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری در شهرها را به استانداران تفویض نمود.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهردای ها و دهیاری های کشور، متن ابلاغیه دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی به این شرح است:

" در راستای سیاستهای عمومی دولت و به منظور تحقق اصل تمرکز زدایی و تسهیل اجرای وظایف و ماموریتهای محوله به وزارت کشور و با عنایت به مفاد ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری ( مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی)،که شمول ماده قانونی مذکور به سایر شهرها ( به جز تهران) را منوط به تعیین تاریخ و اعلام وزارت کشور نموده است. بدینوسیله از تاریخ صدور این بخشنامه مسئولیت صدور مجوز اجرای ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری در شهر های تابعه آن استان که محدوده آنها براساس ماده (۵) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها( مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴)تصویب و تدقیق گردیده است، به جنابعالی تفویض می شود.

مقتضی است ضمن اقدام قانونی لازم،ترتیبی اتخاذ شود تا یک نسخه از مجوز های صادره در این خصوص به وزارت کشور( سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ارسال گردد."

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

  منبع خبر

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات